Regulamin Konferencji „Włącz się na PR!”

 • 1 Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. a) „Wyższa Szkoła Europejska” – rozumie się przez to budynek Wyższej Szkoły Europejskiej przy al. Jana Pawła II 39A w Krakowie (miejsce odbywania się wydarzenia);
 1. b) „Formularzu rejestracyjnym” – rozumie się przez to formularz dostępny w serwisie internetowym evenea.pl;
 1. c) „Konferencji” – rozumie się przez to drugą edycję Konferencji „Włącz się na PR!”, tj. Konferencję organizowaną w dniu 10 maja 2019 roku;
 1. d) „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy dokument;
 1. e) „Uczestnikach” – rozumie się przez to osoby, które wyraziły wolę uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „Włącz się na PR!”, zwanej dalej „Konferencją”, która odbędzie się 10 maja 2019 roku na terenie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie w godzinach od 11:00 do 18:00 i określa prawa i obowiązki jej uczestników.

 2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie PR ON, zwane dalej Organizatorem.

 3. Celem Konferencji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu Public Relations, marketingu i reklamy oraz przekazanie jej jak najszerszemu gronu odbiorców w formie prelekcji prowadzonych przez specjalistów z zakresu wyżej wymienionych dziedzin.

 4. Przewidywana maksymalna liczba uczestników Konferencji to 100 osób.

 5. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa poprzez pobranie i opłacenie biletu za pośrednictwem serwisu internetowego evenea.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania błędnych danych podczas dokonywania zgłoszenia.

 6. Uczestnik, na swoją prośbę, wyrażoną w formie pisemnej lub drogą mailową, na co najmniej 3 dni przed Konferencją, otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

 7. Konferencja ma charakter odpłatny i organizowana jest w celach niezarobkowych. Cena biletu obejmuje wstęp na Konferencję oraz uczestnictwo we wszystkich prelekcjach i wynosi 25 złotych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów w dowolnym momencie, przy czym informacja o takiej zmianie zawsze będzie widoczna w zewnętrznym systemie sprzedaży biletów, a zmiana nie będzie dotyczyć biletów już sprzedanych. Nie ogranicza to w żaden sposób prawa Organizatora do sprzedaży biletów w niższych cenach w związku z akcjami promocyjnymi.

 2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Stowarzyszenia www.pr-on.pl.

 

 • 3 Warunki uczestnictwa w Konferencji
 1. Lista osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

 2. Każdy, kto zamierza uczestniczyć w Konferencji, zobowiązany jest do zakupu biletu, poprzez wypełnienie przygotowanego w tym celu formularza zgłoszeniowego oraz do okazania go przy wejściu w formie papierowej lub elektronicznej. Pobranie biletu podlega opłacie zgodnie z §2 pkt 7 Regulaminu.

 3. O rezygnacji z zamiaru uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora na co najmniej 3 dni przed Konferencją.

 4. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.

 5. Zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 6. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

 • 4 Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, w szczególności w związku z pojawieniem się nowych aktualnych tematów lub potwierdzenia bądź rezygnacji z uczestnictwa przez niektórych prelegentów. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 1. Organizator nie odpowiada za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu Konferencji, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu:

1) działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na przebieg Konferencji,

2) działań partnerów, sponsorów lub innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konferencji.

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Konferencji bez zgody Organizatora.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, które kierowane są przez partnerów, patronów lub inne podmioty zaangażowane w organizację Konferencji.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

 • 5 Odpowiedzialność Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zachowywania się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i w zgodzie z poleceniami organizacyjno-technicznymi Organizatora oraz Wyższej Szkoły Europejskiej.

 2. W czasie trwania Konferencji zabronione jest w szczególności:
  a. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych i innych niedozwolonych środków,
  b. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Wyższej Szkoły Europejskiej.
 1. Zachowanie niezgodne z Regulaminem jest podstawą do pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • 6 Wizerunek
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku Uczestników Konferencji w materiałach związanych z przebiegiem wydarzenia.
 1. Organizator ma prawo do publikacji materiałów związanych z przebiegiem Konferencji, w tym w Internecie, oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 1. Wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów, w szczególności gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości, nie wymaga zezwolenia Uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa autorskiego.
 • 6 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: stowarzyszenie.pron@gmail.com.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników podanych podczas rejestracji jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji Konferencji, sprawdzeniu listy Uczestników, komunikacji elektronicznej z Uczestnikami, a także na realizacji celów analitycznych i statystycznych Organizatora. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach zrobionych przez Organizatora podczas Konferencji jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na promocji Konferencji i jej przyszłych edycji.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, w szczególności do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres ten może ulec przedłużeniu w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.
 1. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, a jeżeli okaże się, że są one nieprawidłowe lub niekompletne – do ich uzupełnienia lub sprostowania, przy uwzględnieniu celów przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane. Uczestnik jest uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Ponadto Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora jest niezgodne z prawem.
 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują wszystkich Uczestników.